Prohlášení o ochraně údajů pro Fanouškovskou stránku Facebooku

1 Úvod

 

Těší nás Váš zájem o naši Fanouškovskou stránku Facebooku (Fanouškovská stránka) a naší společnost. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme zákonná ustanovení o ochraně údajů a bezpečnosti osobních údajů.
Proto musíme dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), německý spolkový zákon o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) a německý zákon o telemédiích (Telemediengesetz – TMG).

 

Níže naleznete informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme při poskytování této služby a jak s nimi nakládáme.

 

2 Odpovědná strana / Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf („my“, „nám“ nebo „Henkel“) je stranou zodpovědnou za zpracování údajů potřebných k poskytování služby a jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně údajů. To vylučuje zpracování údajů týkajících se tzv. “Statistiky stránek Site-Insights”, za které sdílíme odpovědnost s Facebook Ireland Limited (“Facebook”).

 

Mějte, prosím, na paměti, že použití naší Fanouškovské stránky vede k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů společností Facebook, které se neomezuje pouze na variantu “Sta-tistiky stránek Site-Insights”. V tom případě (zejména s ohledem na technické možnosti pou-žívání této Fanouškovské stránky) odkazujeme na prohlášení o ochraně údajů Facebooku na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Pokud bude naše Fanouškovská stránka propojená s dalšími webovými stránkami nebo online obsahem, pak platí prohlášení o ochraně údajů vztahující se k těmto službám.

 

Můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pana Franka Liebicha na adrese Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, nebo emailem Datenschutz[at]henkel.com.

 

3 Obecné zpracování údajů

 

3.1 Komunikace s námi / Řízení komunity

 

Pravidelně dostáváme soukromé zprávy s obsahem, který nás přímo oslovuje. Pokud nás kontaktujete soukromou zprávou, například s dotazem na produkt, který prezentujeme na naší Fanouškovské stránce, pro zodpovězení Vašeho dotazu použijeme Vaše jméno, pří-padně Vaše uživatelské jméno a další údaje, které jste poskytli v rámci Vašeho dotazu.

 

Zpracování údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracová-vat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro zodpovězení Vašeho dotazu (např. čl. 6 odst. 1 b) GDPR) nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu poskytnout Vám požadované infor-mace (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

Po zodpovězení dotazu odstraníme Váš dotaz a všechny informace do jednoho roku od konce kalendářního roku, ve kterém byl dotaz zodpovězen.

 

Kromě toho shromažďujeme komentáře a další obsah, které jsou zveřejněné na Henkel Fanouškovské stránce a v jiném veřejném prostoru Facebooku, a které nás přímo oslovují nebo se k nám jiným způsobem vztahují (např. obsah uvádějící Henkel produkt), abychom mohli reagovat na příslušný obsah. V závislosti na druhu obsahu pak můžeme adekvátně reagovat. Můžeme se například obrátit na autora, abychom mu pomohli s používáním na-šich produktů, mohli poskytovat zpětnou vazbu a reagovat na recenze pro zlepšování na-šich produktů. Vytváříme také zprávy týkající se výkonu určitého obsahu, včetně lajků a příspěvků s ním souvisejících, abychom se mohli učit a zlepšovat naši práci s veřejností.

 

Zpracování těchto údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje na základně našeho oprávněného zájmu přiměřeně reagovat na veřejnou komunikaci, která se nás týká (čl. 6 odstavec 1 f) GDPR).

 

Obsah, který jste zveřejnili na naší Fanouškovské stránce nebo v dalším veřejném prostoru Facebooku, můžete odstranit stejným způsobem, jako kterýkoli z Vašich příspěvků na plat-formě. Vyhrazujeme si také právo příležitostně mazat starší komentáře z naší Fanouškovské stránky. Pokud si kdykoli budete přát smazat obsah z naší Fanouškovské stránky, pošlete nám email na výše uvedenou adresu.

 

3.2 Komunita – funkce

 

Můžete si vybrat z různých funkcí, které nabízíme na naší Fanouškovské stránce pro komu-nikaci s dalšími uživateli, jako například zveřejnění komentáře na vaší zdi, zanechání ko-mentáře a lajkování nebo sdílení příspěvku.

 

Chtěli bychom zdůraznit, že tato část je veřejná, a proto můžou ostatní uživatelé vidět všechny informace, které zveřejníte nebo poskytnete při registraci. Nemůžeme ovlivňovat způsob, jakým budou ostatní uživatelé Fanouškovské stránky nakládat s těmito informace. Zejména nemůžeme zabránit ostatním v odesílání zpráv.

 

Všechny údaje, které poskytujete v rámci funkcí Komunity zpracováváme, abychom zajistili správné fungování těchto funkcí. Bez těchto údajů nejsme schopni nabízet funkce Komuni-ty. Zpracování těchto údajů vychází ze zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpra-covávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb nebo pro plnění smlouvy (např.§ 15 odst. 1 TMG; čl. 6 odst. 1 TMG; 1 b) GDPR), nebo protože to představu-je oprávněný zájem zajistit snadné a efektivní používání našich funkcí (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

3.3 Sledování sektoru

 

Sledujeme příspěvky související s obchodními sektory, ve kterých působíme (konkrétně Kosmetika, Adhezivní technologie a Praní a péče o domácnost). Za tímto účelem shromaž-ďujeme obsah zveřejňovaný ve veřejném prostoru platforem sociálních médií související s těmito obchodními sektory (např. obsah, ve kterém se diskutuje nebo prezentuje kosmetický přípravek nebo prací prostředek).

 

Obsah související s podnikatelskými sektory bude uložený a posouzený, aby bylo možné získat přehled o veřejné diskusi o těchto obchodních odvětvích. Získané poznatky využije-me ke zlepšení naší vlastní veřejné komunikace a uvedeme ji do souladu s veřejnou disku-sí. Zpracování těchto údajů je založené na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu zlepšit naši veřejnou komunikaci tím, že ji sladíme s veřejnou diskusí. (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

Obsah shromážděný ve veřejném prostoru platforem sociálních médií smažeme z našich systémů rok po jeho shromáždění. Pokud si kdykoli budete přát obsah smazat, pošlete nám email na výše uvedenou adresu.

 

3.4 Loterie a další soutěže

 

Občas na naší Fanouškovské stránce nabízíme loterie a další soutěže. Pokud se budete chtít zúčastnit, budete požádáni o uvedení identifikačních a kontaktních údajů (např. jmé-no, datum narození, adresu, e-mailovou adresu atd.; pro soutěž mohou být potřebné další informace, například odpověď na kvíz, fotografie nebo výsledek online hry). Tyto informace používáme pro řádné provedení loterie nebo soutěže, a pokud je to nutné pro právní obha-jobu nebo pro odhalení zneužití.

 

Další informace najdete v podmínkách účasti pro každou loterii / soutěž. Pokud jste nám dali souhlas s účastí na loterii / soutěži, použijeme Vaše informace pro účely uvedené v prohlášení o souhlasu.

 

Zpracování údajů je založené na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracová-vat osobní údaje, pokud je to nutné pro řádné provedení loterie / soutěže (např. čl. 6 odst. 1 b) GDPR), protože jste nám dali souhlas (čl. 6 odst. 1 a) GDPR) nebo protože máme oprávněný zájem zabránit podvodům nebo zajistit účinnou právní obhajobu (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

Doba uchování údajů bude zahrnutá do příslušného prohlášení o ochraně údajů pro kaž-dou loterii / soutěž.

 

3.5 Pozvánka na akce

 

Na naší Fanouškovské stránce příležitostně oznamujeme události, které mohou vyžadovat registraci. Pokud se zaregistrujete na některou z našich akcí, budeme zpracovávat údaje, které nám při registraci poskytnete, jako je Vaše jméno, adresa, kontaktní údaje (telefonní číslo a emailová adresa) a další informace nezbytné pro realizaci akce (např. pro vytvoření seznamu hostů, akreditaci, kontrolu vstupu, plánování místnosti a cateringu) a/nebo infor-mace nezbytné pro zaslání pozvánky a informací o dané akci. Kromě toho můžeme Vaše informace použít k odhalení zneužití a pro naši právní obhajobu.

 

Zpracování údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracová-vat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro registraci a účast na akci (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) nebo proto, že máme oprávněný zájem předcházet podvodům nebo zajišťovat účin-nou právní obhajobu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

Pokud se zaregistrujete na akci, smažeme vaše registrační údaje do tří let od konce kalen-dářního roku, ve kterém se událost konala.

 

3.6 Chatbot

 

Na naší Fanouškovské stránce funguje chatbot. Chatbot je možné používat bez sdílení osobních údajů. V případě, že při používání chatbotu zadáte do textového pole osobní údaje, Vaše údaje použijeme pouze k zodpovězení Vašeho dotazu. Pokud Váš dotaz ulo-žíme pro interní kontrolní proces, Vaše osobní údaje předtím smažeme.

 

Zpracování údajů je založené na zákonných ustanoveních, která odůvodňují zpracování osobních údajů nezbytných k zodpovězení Vašeho dotazu (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) nebo v případě oprávněného zájmu zabránit podvodům nebo zajistit účinnou právní obha-jobu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

Pokud jste nesouhlasili s delší dobou uchovávání údajů, např. v rámci našeho řízení vztahů se zákazníky, budeme Vaše údaje uchovávat tak dlouho, jak je potřeba pro splnění výše uvedených účelů nebo tak dlouho, jak je to nutné pro splnění zákonné povinnosti uchová-vat údaje.

 

3.7 Testování produktu

 

Možná jste poskytli své kontaktní údaje a svou adresu při účasti na testech produktů, které jsme prováděli na naší Fanouškovské stránce. Vaše údaje použijeme pro účely provedení testování produktu.

 

Vaše údaje nebudeme předávat žádné třetí straně, pokud to nebude za účelem provedení testu produktu.

 

Zpracování a použití Vašich údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která odůvodňují tyto operace na základě toho, že zpracování je nezbytné pro provedení testu výrobku, kterého se účastníte (čl. 6 odst. 1 b) GDPR).

 

Pokud jste nedali souhlas k delší době uchování, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, budeme údaje uchovávat pouze po dobu nutnou pro splnění výše uvedeného účelu nebo tak dlouho, jak je požadováno v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání.

 

3.8 Průzkumy

 

Možná jste při účasti v průzkumu poskytli své kontaktní údaje, například svou e-mailovou adresu. Vaše údaje použijeme pro účely provádění průzkumu.

 

Vaše údaje nebudeme předávat žádné třetí straně, pokud to nebude za účelem provedení průzkumu.

 

Zpracování a použití vašich údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která odůvodňují tyto operace na základě toho, že máme převažující oprávněný zájem používat Vaše odpovědi v průzkumu, kterého jste se zúčastnili (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

Pokud jste nedali souhlas k delší době uchování, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, budeme údaje uchovávat pouze po dobu nutnou pro splnění výše uvedeného účelu nebo tak dlouho, jak je požadováno v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání.

 

3.9 Analýza použití / Site-Insights – statistiky stránek

 

Ve sdílené odpovědnosti s Facebookem analyzujeme, jak používáte naši Fanouškovskou stránku (statistiky stránek Site-Insights).

 

GDPR informace týkající se zpracování údajů pro tuto chvíli naleznete v prohlášení společ-nosti Facebook o ochraně údajů na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Facebook Vám poskytne příslušné detaily o smlouvě mezi Facebookem a Henkel AG & Co. KGaA týkající se zpracování údajů, ve které vystupují jako společní kontroloři podle čl. 26 GDPR; v tuto chvíli najdete tyto informace na tomto odkazu : https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

V rámci funkce Statistik stránek dostáváme pouze anonymizované statistiky – proto nemá-me přístup k osobním údajům, které zpracovává Facebook.

 

4 Předávání osobních údajů

 

Ke zpřístupnění vašich osobních údajů dochází v následujících případech:

  • Osobní údaje budou poskytnuté orgánům činným v trestním řízení, v přípa-dě potřeby pak poškozeným třetím stranám, pokud je to nutné pro vyšetření nezákonného použití nebo zneužití našich služeb. K tomu však dochází pouze v případě, že existují konkrétní náznaky nezákonného použití nebo zneužití. Zpřístupnění údajů může proběhnout také pokud to povede k pro-sazení podmínek používání našich služeb nebo jiných dohod nebo v přípa-dě potřeby k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Naším oprávněným zájmem pro zpracování je zajištění řádného fungování naší webové stránky a uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků. Ze zá-kona jsme také povinni poskytovat informace určitým vládním úřadům. Jedná se o orgány činné v trestním řízení, orgány veřejné správy, které stíhají správní přestupky sankcionované pokutami a daňové úřady. Naším opráv-něným zájmem pro zpracování je předcházet zneužití, stíhat trestné činy a uplatňovat, vykonávat nebo obhajovat právní nároky (např. čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR)
  • Při plnění našich služeb se musíme spolehnout na společnosti třetích stran a externí poskytovatele služeb v rámci smluvních vztahů (“zpracovatel”). Ka-tegorie takových zpracovatelů můžou být agentury, poskytovatelé služeb a IT služeb.

    V takových situacích budou informace sdělovány těmto společnostem nebo jednotlivým osobám, aby se umožnilo jejich další zpracování. Tyto externí poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a pravidelně je prověřujeme, aby-chom zajistili ochranu Vašeho soukromí. Zpracovatelé mohou používat úda-je pouze pro námi určené účely. Na základě smluv s námi jsou rovněž po-vinní zacházet s Vašimi údaji výhradně v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů a evropskými a německými zákony o ochraně údajů.

    V rámci výše popsaných potenciálních transferů se může stát, že třetí strana vázaná pokyny může zpracovat údaje ve státech mimo EU („třetí země“)
  • Každé zveřejnění údajů straně mimo EU se provádí v souladu s platnými zá-kony na ochranu údajů. V rozsahu, ve kterém Evropská komise neprohlásila, že třetí země poskytuje přiměřenou úroveň ochrany údajů, poskytneme do-statečné záruky pro zajištění odpovídající ochrany vašich údajů. Za tímto účelem může být uzavřená smlouva se zpracovatelem, která zahrnuje stan-dardní smluvní doložky EU (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm)
  • V průběhu dalšího rozvoje našeho podnikání je možné, že se struktura spo-lečnosti Henkel AG & Co. KGaA změní, a to změnou právní formy, zakládá-ním, nákupem nebo prodejem dceřiných společností, divizí společnosti nebo částí společnosti. V případě takových transakcí jsou informace o zákazníkovi předávány společně s částí podniku, která je převáděná. V tomto rozsahu zajišťujeme, aby každé zpřístupnění osobních údajů třetím stranám bylo prováděno v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů a příslušnými zá-kony o ochraně osobních údajů. Takový přenos osobních údajů může být odůvodněný oprávněným zájmem přizpůsobit strukturu naší společnosti ekonomickým a právním okolnostem, pokud je to nutné (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR)

5 Vaše práva jako subjektu údajů

 

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli získat informace o údajích, které jsou o Vás uscho-vané. Kromě toho máte právo na opravu, vymazání, omezení zpracování a případně právo na přenositelnost údajů. Navíc máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

KROMĚ TOHO MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU VŮČI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z DANÉ SITUACE; POKUD JE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČLÁNKU . 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO PÍSM. F GDPR.
Pokud jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete ho kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

 

Pokud jde o zpracování osobních údajů pomocí Site-Insights – Statistik stránek, Facebook působí jako společné kontaktní místo a zpracovává všechny žádosti týkající se výkonu výše uvedených práv.

 

6 Změna tohoto prohlášení o ochraně údajů

 

Stav tohoto prohlášení o ochraně údajů je k [24. červenec 2020].

 

Vývoj našich Fanouškovských stránek může mít vliv na způsob, jakým nakládáme s osob-ními údaji. Vyhrazujeme si právo přizpůsobit tohoto prohlášení o ochraně údajů v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. Proto doporučujeme občas navštívit naši Fanouškov-skou stránku, abyste byli informováni o možných aktualizacích našeho prohlášení o ochra-ně údajů.